Koolitusel omandatakse tööotsinguks ja töötamiseks vajalikud arvutikasutuse põhiteadmised ja oskused. Saab hakkama failide haldamisega. Oskab luua kaustu ja faile, kopeerida neid, teisaldada, kustutada. Leiab arvutist olemasoleva faili. Saab hakkama printimisega.

Avab iseseisvalt tekstitöötlusprog­rammi. Teab teksti sisestamisele esitatavaid nõudeid. Oskab korrigeerida vigadega teksti. Teab erinevaid tekstitoimeteid ja oskab salvestada faile erinevate failitüüpidena. Saab hakkama teksti kopeerimise ja teisaldamisega. Oskab kasutada erinevaid teksti kujundamise võtteid. On võimeline koostama CV-d, motivatsiooni- ja kaaskirja.

Avab iseseisvalt tabeltöötlusprogrammi. Oskab kasutada loendeid andmete sisestamisel. Oskab redigeerida vigase sisuga lahtreid. On suuteline lisama ja kustutama ridu ja veerge. Oskab muuta rea laiust ja veeru kõrgust. Saab hakkama erinevate töölehtede vahel navigeerimisega. Oskab koostada lihtsamaid valemeid. Teab, millise loogikaga ja milleks kasutatakse funktsioone.

Omab ülevaadet arvuti kasutamisega seotud turvaprobleemidest ja oskab leida neile lahendusi.

Omab e-postkasti. Oskab iseseisvalt logida oma postkasti. Oskab saata, lugeda ja salvestada elektronkirju ja lisatud dokumente. Oskab lisada kirjale manust. Oskab kustutada mittevajalikke kirju.

Teab, mis on digitaalallkiri, oskab allkirjastada erinevaid tööalaseid lepinguid. Oskab saata meili teel digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Oskab kasutada www.eesti.ee lehekülge.

Oskab kasutada veebibrausereid, teab, mis on otsingumootor.

Oskab leida Internetist vajalikku informatsiooni sh tööpakkumisi erinevate otsingumootorite abil. Saab hakkama internetis navigeerimisega. Oskab lisada oma CV-d erinevatesse tööotsinguportaalidesse.

Oskab saata CV-d, motivatsiooni- ja kaaskirja.

Oskab suhelda e-posti teel tööalaselt.

Teab kus saab vajadusel asutada ettevõtet.

Oskab iseseisvalt õppida interneti abil.