Artikli sisukord

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕPPEPROGRAMM, MOODULITE TUTVUSTUS

Moodul 1 – ARVUTI BAASKOOLITUS 

Maht    35 AÕ, 280 AT (sh 76 h iseseisevtöö)

MOODUL 1.1 Arvuti kasutamine ja failihaldus (16 AT).

Eesmärk: anda ülevaade arvuti riist- ja tarkvarast. Anda oskus operatsioonisüsteemis tööst, alustada ja lõpetada ning oskus töölaual orienteeruda. Anda ülevaade andmekandjatest ja failisüsteemist arvutis. Anda oskus luua kaustu, faile ümber tõsta, kopeerida, kustutada.

Koolituse tulemusena: omandatakse elementaaroskused arvuti töölaual. Põhiliste süsteemiteabe kuvamisel ning failihaldusest.

MOODUL 1.2 Tekstitöötlusprogramm (48 AT).

Eesmärk: anda süsteemne ülevaade tekstitöötlusprogrammi põhioperatsioonidest. Arendada oskust koostada dokumente, tutvustada elektroonilise dokumendihalduse võimalusi läbi dokumendihaldussüsteemi juurutamise ja praktilise tegevuse.

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused tekstitöötlusprogrammi võimaluste efektiivseks kasutamiseks ning osatakse korrektselt vormistada erinevaid dokumente.

MOODUL 1.3 Tabeltöötlusprogramm (64 AT).

Eesmärk: õppida koostama ja kujundama tabeleid, anda oskus leida vajalikku infot tabelist. Ülevaade tabeltöötlusprogrammi võimalustest, töökeskkonna kohandamine.

Koolituse tulemusena: osatakse koostada tabeleid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada.

MOODUL 1.4 Internet (16 AT).

Eesmärk: saada ülevaade otsingu võimalustest internetis. Saada ülevaade avalikest e-teenustest ja nende turvalisest kasutamisest.

Koolituse tulemusena: omandatakse elementaarsed oskused kasutada internetti.

MOODUL 1.5 ID-kaardi kasutamine (8 AT).

Eesmärk: ID-kaart on täna valdavaks isikutuvastusvahendiks kõikides e-teenustes. Koolitus toimub töötades arvutil ning arendades praktilisi oskusi ID-kaardi turvaliseks kasutamiseks.

Koolituse tulemusena: omandatakse teadmised läbi praktiliste oskuste ID-kaardi turvalisest kasutamisest. Olete teadlik Eestis kehtiva Digitaalallkirja seadusandlusest. 

 © Koolituskeskus Walk