Artikli sisukord

MOODUL 1.6  e-posti kasutamine töökohale kandideerimisel (16 AT).

Eesmärk: õppida koostama töölekandideerimiseks e-kirja ja lisama sellele vajalikke dokumente
Koolituse tulemusena: osatakse kasutada e-posti.
Töömeetod: loeng, praktiline töö arvutil, sh 6 h iseseisevtöö.

MOODUL 1.7  Ettekande koostamine ( 24 AT).

Eesmärk: osalejal on võimalus arendada läbi praktiliste ülesannete ettekande ettevalmistamise oskusi:
omandades teadmised, kuidas kujundada eesmärgipärast sõnumit, millised on mõjuva esitluse elemendid
saades teada erinevaid võimalusi, kuidas panna teisi enda esitlust huviga kuulama.
Koolituse tulemusena: osatakse luua esitlustehnika võimalusi kasutades ettekande koostamise tarkvara.

MOODUL 1.8  Publikatsioonide loomine (24 AT).

Eesmärk: anda osalejatele võimalus omandada piisav oskusteave, et tõhustada oma oskusi efektsete publikatsioonide (ajalehed, flaierid, voldikud, plakatid jne) loomiseks.
Teemad: Publisheri tööülesanded, aktiveerimine. Pildid, piltide-objektideteisaldamine või rühmitamine, piltidega töötamine, publikatsioonide loomine ja isikupärastamine, postiloendite koostamine, veebisaitide kujundamine ja loomine.
Koolituse tulemusena: osatakse luua eritüüpi publikatsioone:(ajalehed, flaierid, infovoldikud, visiitkaardid, plakatid jms.)  kasutades Publikatsioonide loomise tarkvara.

MOODUL 1.9  ECDL (AO) ettevalmistusprogramm (56 AT).

Eesmärk: koolitus annab neile osavõtjatele väga hea ettevalmistuse, kes soovivad rahvusvahelist ECDL sertifikaati omandada. Osalemise eelduseks on töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel
Sisu: koolituse temaatika vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite hulka kuuluva Arvuti põhitõed mooduli õppekavale ning valmistab ette sama mooduli eksami edukaks sooritamiseks.
ECDL eksam on praktiliste oskuste ja kompetentside eksam. Moodulid hõlmavad nii arvuti teooriat kui ka praktilist kasutust.
•    Moodul 1 – IKT, arvutite, seadmete ja tarkvaraga seotud põhimõistetest arusaamine;
•    Moodul 2 – failihalduse põhiteadmiste tundmine ja oskus efektiivselt organiseerida faile ning kaustasid;
•    Moodul 3 – tekstitöötlus, mis nõuab taotlejalt oskusi tekstitöötlusprogrammi kasutamiseks igapäevaste dokumentide koostamisel;
•    Moodul 4 – arvutustabelid, mis eeldab arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi tabelarvutusprogrammi kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel;
•    Moodul 5 – andmebaaside kasutamine, mille eesmärgiks on tunda andmebaasi mõistet ning osata kasutada andmebaase;
•    Moodul 6 – esitlus, mis nõuab taotlejalt oskusi esitlustarkvara kasutamiseks;
•    Moodul 7 – veebisirvimine ja suhtlus, mis eeldab teadmisi Interneti kasutamiseks ning elektronposti ja muude suhtlusvõimaluste tundmist;
•    Moodul 12 – turvalisus.
Koolituse tulemusena: ollakse ettevalmistatud rahvusvahelise programmi  ECDL standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandatakse ECDL standard sertifikaat.

MOODUL 1.10  Elektrooniline andmekaitse ja infovabadus (8 AT).

Eesmärk: tutvustada Eesti, Euroopa Liidu ja üldisi rahvusvahelisi andmekaitse põhimõtteid ning maandada nende rakendamisega seonduvaid riske.
Koolituse tulemusena: olete teadlik Eesti ja Euroopa Liidu ning üldiste rahvusvaheliste andmekaiste seadusandlusest ning põhimõtetest, osates neid rakendada organisatsioonis ning teadlik nende rakendamisega seonduvatest riskidest.