Õppekava nimetus

Microsoft Exceli edasijõudnute koolitus

2 Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

3 Õppe maht 

40 a.t – auditoorne õpe + 60 a.t. – iseseisev õpe

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

4 Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitse läbiviia poolt pakutud ruumis. 

5 Õppetöö vorm

Individuaal-, (võimalusel) kontaktõpe või distantsõpe

6 Õppekeeled

Eesti, vene

7 Õppejõud

Konstantin Jallai

8 Hind

1500€ + KM  

9 Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed 

Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks

10 Õpingute alustamise tingimused

Peab olema läbitud Microsoft Excel põhioskuste koolitus või samaväärne

Vestlus (telfon), mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises edasijõudnute teadmiste olemasolu. Viib läbi koolitaja enne koolitusele registreerimist.

Täpsemalt:

Baas ja põhioskused tabelarvutuses (tabeli täitmine, salvestamine, avamine, lihtne kujundamine, lihtsamad tehted ja arvutused (tehted lahtritega, arvutamine piirkondadega- summa), hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Vajadusel suunatakse vajalikule koolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda. 

11 Kursuse sisu

Töötamine tabelarvutusprogrammis MS Excel:

• Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus arvutusteks, analüüsimisteks.

• Ülesehitusvigade kõrvaldamise võimalused Exceli tööriistadega.

Töötamine andmetega:

• Erinevad andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr) ja nende mõju; arvutamisele.

• Sisestatud andmete vormindamine ja nende mõju arvutustele.

• Vormingute eemaldamine.

• Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel, ülesehituse loogika.

Arvutused ja funktsioonid Excelis:

• Tehete järjekord ja sulgude kasutamine.

• Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine.

• Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min).

• Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor, ceiling).

• Tekstifunktsioonid andmete parandamiseks ja muutmiseks (clean, trim, upper, proper, lower, text, substitute).

• Andmete tükeldamise ja ühendamise funktsioonid (left, right, mid, concatenate).

• Kuupäevafunktsioonid (weeknum, networkdays, workdays, day, month, year).

• Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (dsum, dcount, daverage).

• Tingimusfunktsioonid (if, and, or, true, false, sumif, countif, iferror).

• Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup, match).

• Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt).

• Absoluutne ja suhteline aadress valemites.

• Arvutamine mitme tabeli ja erinevate töölehtede vahel.

• Valemirea kasutamine, funktsioonide jälitamine.

Mahukate andmetabelite kasutamine:

• Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side).

• Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevade järgi sorteerimine. sorteerimistingimuste loomine).

• Andmete grupeerimine (Group).

• Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter).

• Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal).

• Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes, mitme tabeli ja faili koond (Consolidate).

• Eesmärgistatud otsing (Goal Seek) (õige lähtearvu leidmine tabelis).

• Liigendtabeli koostamine (PivotTable), lugemine ja muutmine. 

• Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. 

• Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes).

• Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse), diagrammid.

• Stsenaariumite kasutamine prognoosimisel (Scenario Manager).

• Rippmenüüde kasutamine tabelite täitmisel ja Indirect funktsioon.

Tabelite kujundamine:

• Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting).

Diagrammid:

• Diagrammi koostamine tabelis olevatest andmetest.

• Mitmest tabelist diagrammi koostamine.

• Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine.

• Diagrammi kujundamine, töö skaalaga.

Salvestamine ja väljatrükk:

• Salvestusformaadid ja salvestamine.

• Lk seaded väljatrükiks (lk nr, päis jalus, äärised, prindiala).

• Tabelite, graafikute väljatrüki häälestamine.

Tabelite kaitsmine ja ühine koostöö:

• Tabeli kaitsmise võimalused (faili kaitsmine parooliga, lahtrite kaitsmine parooliga, osaline kaitsmine).

• Tööraamatu jagamine arvutivõrku ja ühise tööraamatu kasutamine.

• Muudatuste jälitamine ja andmete taastamise võimalused.

• Sisestuspiirangute lisamine tabelitele (teksti lubamine, numbri lubamine, tühiku kontroll jt).

Andmete importimine:

• Andmete importimine Excelisse välistest andmeallikatest. CSV, Internet jt.

12 Õpiväljundid

• Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku sisuloome pädevusvaldkonnal.

• Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tabelarvutuse võimalusi.

• Koolituse läbinu on tabelitöötluse tarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted;

• omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Excel võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises. 

• Oskab töid kiirendavaid "nippe", mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks. 

• On võimeline koostama tabelitest erinevaid aruandeid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada. 

• Oskab kasutada Exceli analüüsivahendeid.

• Koolituse läbinul on olemas põhjalikud oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga. Koostada erinevaid arvutavaid tabeleid. Sooritada vastavalt vajadusele analüüse, kasutades selleks tabelarvutusprogrammi funktsioone ja analüüsivõimalusi

13 Õppematerjalide loend  

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid – digitaalsed  õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.    

14 Nõuded lõpetamiseks 

Lõpetamise tingimuseks on praktiliste ülesannete sooritamine.

15 Hindamine

Praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 50% 

16 Hindamise viis 

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (sh video/audio kõne) tagasisidet õppijale praktiliste ülesannete täitmise kohta 

Hindamine on mitteeristav. 

17 Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile 

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne. 

Vähemalt kolme läbiviidud edasijõudnutele arvutikoolituse kogemus.

18 Muu info

Koolitus on eelduseks koolitusele Microsoft Exceli edasijõudnutele.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (MS Excel koolitus)

Praktiline Exceli koolitus MS Exceli kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks- "Excel edasijõudnu koolitus"

Eelteadmised: 

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks

Tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2007 - Office 365 kasutajatele)

Koolituse programm

 

 

Koolituse tulemus: 

 

 

 

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

 

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

 

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

 

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

 

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus

Praktiline MS Excel koolitus kasutajatele, kes soovivad muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabeli lahtrites ripploendeid ning nuppe makrode käivitamiseks, saada aru makrode põhimõttest. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid Exceli tabelitest. Tööriistade PowerQuery ja Fuzzy Lookup kasutamine. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist.

 

 

 

Eelteadmised:

Hea Exceli kasutamise oskus. Koolitus on järg koolitusele: "Tabelarvutus ja andmete analüüs Excelis"

 

 

 

Koolituse teemad:

 

Mida teha, kui andmeid hoitakse mujal ja andmeid on vaja Exceli kasutada? Andmete importimine PowerQuery abil:

Andmete importimine ja töötamine imporditud andmetega (teksti fail, andmebaas, Internet), importimise seaded (properties).

Imporditud andmete parandamine (probleemne tühik, punkt ja koma nr eraldajana), andmete jaotamine veergude vahel (erinevate probleemide lahendamine andmete jaotamisel). Meeskonnatöö Exceli failidega. Andmete pärimine kolleegi tabelist.

Kuidas puhastada andmeid ebasobivatest sissekannetest?

Char kooditabeli kasutamine andmete jaotamisel veergude vahel (Substitute, Char, Find, Search, Left, Right, Mid, Trim, Concatenate, IF funktsioonide kombineerimine andmete lõikamisel või jaotamisel veergude vahel)

 

 

 

Erinevad tingimuslaused ja kuidas tingimuslauseid kombineerida?

Tingimusarvutused Excelis (IF ja mitme IF funktsiooni kasutamine, AND, OR tingimused, DCOUNT, DSUM, SUMPRODUCT jt)

 

 

 

Andmete võrdlemine ja otsimine erinevate tabelite vahel.

 

Kuidas luua seoseid 3-4 tabeli vahel? Kuidas viia andmeid kokku, kui kahe tabeli vahel erineb otsingutunnus teineteisest?

Andmete otsimine, võrdlemine ja kokku viimine Vlookup ja Match, Index funktsioonide abil. Mitme VLOOKUP funktsiooni kasutamine Vlookup valemis (otsingud läbi mitme andmetabeli). Erineva kirjapildiga andmete kokku viimine (Fuzzy Lookup). PowerQuery abil andmete ühendamine, PowerQuery Vlookup asemel. Erinevad kokkuühendamise võimalused ja variandid (seosed üks ühele, üks mitmele jt) 

 

 

 

Mida teha, kui suurtes tabelites on Vlookup väga aeglane? Appi tuleb PowerQuery:

Mis on PowerQuery ja kuidas seda käivitada, kasutada? Andmetabelite kokku viimine, päringute loomine. Andmete importimine PowerQuery abil. Päringute haldamine, kohandamine, seoste loomine. Valemite kasutamine PowerQuery aknas.

 

Kuidas luua ripploendeid tabelis, kus ripploendi sisu muutub automaatselt algväärtuste muutmisel. Dünaamilise sisuga ripploendid:

Ripploendite kasutamine (DataValidation ja Indirect funktsioon). Nimeliste piirkondade kasutamine viitamistel, registrie loomine

 

 

 

PowerQuery abil kataloogis olevate kõikide Exceli failide sisude importimine Exceli töölehele suurde andmetabelisse

From Folder Improt (kõikide Exceli failide Import kataloogidest)

 

 

 

Mis on makro ja kuidas seda kasutada tegevuste optimeerimisel:

Sissejuhatus makrodesse, oma arvutusfunktsioonide loomine makroga (Nt % arvutused, funktsioonide loomine). Nuppude kaudu makrode käivitamine, makrode lindistus keerukamate filtrite rakendamiseks ja andmetabelist väljavõtete sooritamiseks (Advanced filter, Record macro)

 

Kuidas Pivoti aruandes valemeid kasutada, kuidas kasutada Pivot aruandes andmemudelit, mis võimaldab kasutada ühes aruandes mitut erinevat andmetabelit?

 

 

Aruanded PivotTable abil (mitmest tabelist kokkuvõte ühiste tunnuste järgi- Relationships ja Pivoti ehitamine läbi andmemudeli (Workbook DataModel). Pivoti konverteerimine Cube valemiks ja aruande kasutamine edasisteks arvutamisteks, aruanded kuupäevadega ja TEXT funktsiooni kasutamine. Pivoti kasutamine varem loodud dokumendi põhjale (template), andmekuubi liigutamine, seoste säilitamine algandmetega.

 

 

 

Kuidas valemite abil seadistada tingimusvorminguid (kujundusi) ja seadistada valemitega sisestuspiiranguid?

Tingimusvormingud (Conditional Formatting) läbi funktsioonide. Sisestuspiirangute kasutamine ja sisestuste kontrollimine läbi funktsioonide (nt järgmise lahtri lubatud täitmine, kui eelnev on täidetud, tühja lahtri keelamine jt sisestuskontrollid). Blanketid ja vormid Excelis. Sisestuspiirangud kasutajatele.

 

 

 

Analüüsi tööriistade valikus pakub Excel Data table tööriista. Mis see on ja milleks see on hea, kus kasutada?

 

 

 

Lisaks käiakse koolitusel praktilise töö käigus läbi hulgaliselt erinevaid nippe ja lahendusi, kuidas muuta rutiinseid tegevusi ja tülikaid tabeleid selliseks, et neid oleks edaspidi hea kasutada.

 

 

 

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

 

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

 

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

 

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

 

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.