Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolituskeskus Walk (kooli pidaja mittetulundusühing Valga Arvutikeskus (registrikood: 80087434)

Aadress: Vabaduse 22, Valga linn, Valga vald, Valgamaa, 68204

Telefon (+372) 5663 4269, e-posti: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekava nimetus: Eesti keele A1 tasemel õpe rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele.

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 312 akadeemilist tundi kontaktõpe, õppija iseseisva töö maht 20-60 tundi

Õppekava koostamise alus: Euroopa Keeleõppe raamdokument

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Õppe eesmärk: Omandada esmane keeleoskus. Koolituse tulemusel õppija saavutab eesti keeles keeleoskustaseme A1.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

·       Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.

·       Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.

·       Suhtleb lihtsal viisil tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab.

·       Küsib lihtsaid küsimusi ja neile vastata.

·       Kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb.

·       Oskab koostada lühikest ja lihtsat teadet (nt postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt hotelli registreerimislehte), kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust.

·       Kasutab erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalusi.

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

Üldteemad:

·       Endast rääkimine (nimi, aadress, telefon, sünnikoht, ja –aeg, rahvus, vanus)

·       Välimus ja iseloom (enda ja teiste inimeste välimuse kirjeldus, iseloomujooned)

·       Kodu (korteri ruumid, sisustus, majapidamistööd)

·       Igapäevaelu (igapäevased toimingud, kellaaeg, ilm ja riided)

·       Perekond (pereliikmed, sugulased)

·       Elukutse, amet ja töökoht (töökoha kirjeldus, tööülesanded, tööpäev)

·       Vaba aeg, harrastused, meelelahutus (huvid, vaba aja veetmine)

·       Söök ja jook (igapäevased toitumisharjumused, söögi- ja joogikohtade asukoht, söögi ja joogi tellimine)

·       Teenindus (teenindusasutuse asukoht, teenindusasutustes olevad sildid/kuulutused)

·       Enesetunne, tervis ja heaolu (arsti vastuvõtuajad, enda või lähedase inimese tervisliku seisundi kirjeldus, apteegist ravimite ostmine)

·       Linnas (tee juhatamine, linnas asuvad asutused ja objektid)

Grammatika ja keeleteadmised:

·       Tähestik

·       Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik.

·       Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi.

·       Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.

·       Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.

·       Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.

·       Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.

·       Küsisõnad: küsimuste moodustamine.

Õppemeetodid:

Koolitusel on valdavaks kommunikatiivne metoodika, kasutatakse erinevaid aktiivõppe tehnikaid (rollimängud, laua- ja kaardimängud, püramiiddiskussioon, sik-sak lugemine/rääkimine jne). Video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendamisoskuse arendamisele ja iseseisva töö puhul lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele.

Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööeluga. Koolitusel arvestatakse õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, pp-esitlused, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel.

Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

Õppekeskkond:

Koolitus toimub Vao Keskuses ja(või) Vao keskuse Vägeva üksuses. Kõikides õpperuumides on lauad, toolid kõikidele õpilastele. Kasutusel on projektor, õppeprogrammile vastavalt interneti kasutamise võimalus ning kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud koolitusmaterjalid on tasuta.

Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti keeles. Kõikides kasutatavatest õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse sätestatud nõuetele.

Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:

Merge Simmul, Inga Mangus „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1“

Helve Ahi, Mall Pesti „E nagu EESTI. Eesti keele õpik algajatele“

Lisaõppematerjal:

·       Kitsnik, M. 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. MISA

·       TEA taskusõnastik 2008. Vene – eesti, eesti – vene. Tallinn: TEA

·       Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2)

https://www.keeleklikk.ee/et/welcome

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid

http://web.meis.ee/testest

https://keeleweb2.ut.ee/

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Tunnistuse väljastatakse osalejatele, kes on sooritanud edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja(d).

Kui osaleja ei ole sooritanud kursuse lõpueksamit, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, kus on märgitud teemad, milles ta osales.

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardi §s 3 nimetatud nõuetele.

 

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

·       Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama.

·       Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

·       Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

·       Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele A1 kursusi viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooniga, varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega õpetajad, kelle pädevust on tunnustanud Keeleamet.

Õppekava kinnitamise aeg:

12.09.2022