Õppekava nimetus

Kodukontoris töötamise koolitus

Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

Koolituse eesmärk:

Koolitatav omadab teadmisi ja oskusi kodukontori tööks,  sh distantsil õppimiseks.

Koolitataval areneb iseseisvus ja julgus arvutiga töötamisel

Õppe maht

10 akad. tundi on auditoorsed tunnid, koolitajaga (koolitaja on mentori rollis)

+ 30 akad. tundi - iseseisvalt sh ülesannete tegemine (10 akad. tundi)

kokku auditoorsed tunnid 10 ak.t. + iseseisev õpe 20 ak.t. + ülesannete tegemine 10 ak.t. = 40 akad tundi.

***Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Veebis, vajalik on süle- või lauaarvuti internetiühendusega, Chrome brauser. Kokkuleppel ka kohapeal kontakttundidena.

Õppetöö vorm

Kaugõpe, distantsõpe

Koolitaja roll on iseseisva õppimise protsessi juhendamine ja toetamine. Vajadusel lisaselgituste andmine. Praktiliste ülesannete adapteerimine vastavalt õppija taustale ja vajadustele.

Õppekeel

Eesti, vene

 

Õppejõud

Konstantin Jallai (arvutikoolitaja kogemus 10 a.)

Hind

800€ + KM = 960€

Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed

Õpingute alustamise tingimused

Vestlus, mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu.

Viib läbi koolitaja enne koolituse algust.

Vajadusel suunatakse algkoolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda.

Kursuse sisu

Teema Maht, ak.t

1 Moodul

Distantstöö põhimõtted ja võimalused.

1.1 Sissejuhatus 4 ak.t

1.2 Õpekeskkonna ettevalmistumine: Brauseri valik ja sätted, turvalise töö põhimõtted, Windows-i võimalused, võrk ja VPN. VPN-ni seadistamine 4 ak.t

1.3 Suhtluskanalitega ja blogidega tutvumine. Kamera ees esitamine. Zoom, Viber, Whatsapp, Skype, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram,  4 ak.t

1.4 Kaug juurdepääs dokumentidele (OneDrive, Dropbox, Google Drive) 4 ak.t

1.5 Arvutite kaugjuhtimine ja personaalne tehniline abi (TeamViewer, Zoom) 2 ak.t

1.6 Veebikonverentsid planeerimine ja läbiviimine (Zoom, MS Teams, Google calenar) 2 ak.t

I mooduli tunnid kokku: 20 ak.t

 

2 Moodul

Distantstöö organiseerimine tasuta Google rakenduste abil ja/või MS Office paketiga.

2.1 Rakenduste loeteluga tutvumine.  2 ak.t

2.2 E-posti kasutamine ja haldmine 2 ak.t

2.3 Dokumentide ühiskasutus, juurdepääsud 2 ak.t

2.4 Koostöö teksti dokumentidega  2 ak.t

2.5 Koostöö taabeli dokumentidega ja raamatupidamine 2 ak.t

2.6 Google Slides virtuaalseks gruppi tööks kasutamine 2 ak.t

2.7 Küsimustiku loomine ja jagamine 2 ak.t

2. mooduli tunnid kokku: 14 ak.t

 

3 Kokkuvõtte

3.1 Kaugtöö turvalisus 3 ak.t

3.2 Täislahendused (G-Suite, MS Office) 3 ak.t

3. mooduli tunnid kokku 6 ak.t

Koolituse tunnid kokku: 40 ak.t

 

Õpiväljundid

● Teab kaugtöö põhimõtteid, võimalusi ja ohte;

● teab, mis on VPN ja kuidas seda seadistada;

● oskab kasutada vähemalt kaht suhtluskanalit lisaks elektronpostile/e-postile;

● oskab kasutada vähemalt ühte pilveteenust dokumentide haldamiseks;

● oskab kasutada TeamViewer programmi, oskab organiseerida IT-toele juurdepääsu oma

arvutile ning vajadusel oskab ise kaugjuhtida teiste arvuteid;

● teab kuidas osaleda veebikonverentsidel ning oskab organiseerida neid iseseisvalt;

● oskab kasutada Google teenuseid (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms) või alternatiivsed lahendused;

● oskab jagada Google dokumentide ühiskasutamiseks erineva tasemega juurdepääse

(vaatamiseks, kommenteerimiseks, muutmiseks);

● teab kaugtöö turvalisuse meetmeid;

● on teadlik kaugtöö tasulistest variantidest, G Suite ja Office 365 näitel, teab nende lahenduste plusse ja miinuseid.

Õppematerjalide loend

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid:

digitaalsed õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.

Nõuded lõpetamiseks

Kui õpiväljundid on saavutatud, siis väljastatakse tunnistus, kui mitte, siis tõend.

Hindamine

Test või praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 60%

Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (video/audio kõne) tagasisidet iga teema kohta

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Vähemalt kolme läbiviidud algtaseme arvutikoolituse kogemus.

Muu info

Paindlik graafik.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.

© Koolituskeskus Walk