Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

Õppe maht

20 a.t –  100% auditoorne õpe

Koolituse maht sisaldab ülesannete ja testide lahendamise aega.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse läbiviija poolt pakutud ruumis või osaleja juures (soovikorral ja kokkuleppel)

Õppetöö vorm

Auditoorne, kontaktne, vajadusel võimalik ka veebi teel osalemine.

Õppekeeled

Eesti, vene, inglise

Õppejõud

Ivan Malahhanov, Ülle Sahk, Konstantin Jallai, Veronika Jallai, Katrin Moisa, Maiu Kell-Kangur

Hind

600€ + KM  

Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed

Õpingute alustamise tingimused

Vestlus (telefon), mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu. Viib läbi koolitaja enne koolitusele registreerimist.

Vajadusel suunatakse algkoolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda.

Kursuse sisu

Mooduli ja teema nimetus

Õppetundide arv

Sisu lühikirjeldus

1. Tabeltöötlus (MS Excel)

1.1. Valemid ja funktsioonid;

1.2. Lihtandmebaasid.

1.3. Töökeskkonna seadistamine (File >> Options)

1.4. Põhiliste töövahendite kasutamine (Home panel)

20

• Exceli töökeskkonna kohaldamine;

• tabeli koostamine: valemite koostamine, funktsioonide kasutamine (Sum, SumIf, Average, Max, Min, Count, Round, MRound, If, VLookup jt) absoluutne aadress valemites, tekstivalemid, dünaamiliselt seotud tabelite koostamine;

• lahtrivormingud (number, kuupäev, kellaaeg, tekst), lahtrivormingu eemaldamine;

• tabeli kujundamine, tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting);

• tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;

• tööraamatu, ja tabeli kaitsmine;

• ridade ja veergude peitmine;

• tabelite analüüs: ridade ja veergude külmutamine, sorteerimine, filtreerimine (Auto Filter), vahekokkuvõtted, risttabeli koostamine Exceli tabelist;

• Exceli tabeli importimine Wordi dokumendile;

• andmete sisestamisel piirangute kasutamine (Validation);

• eesmärgistatud otsing - lõpptulemuse kaudu õigete lähtearvude leidmine;

• diagrammide koostamine andmete analüüsiks, mitme lehekülje piires;

• suurte tabelite printimine.

Koolituse kogumaht

akadeemilistes tundides

20 

100%  auditoorne töö.

Õpitulemuste hindamise viis (sh õppetundide arv):

 

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud.

Arvestust saavad need osalejad, kes on valmistanud ja kaitsnud lõputöö.

Hindamise läbinud koolitatavale antakse tunnistus. Hindamisel mitte osalenute või hindamist mitte läbinutele väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku sisuloome pädevusvaldkonnal.

Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tabelarvutuse võimalusi.

Koolituse läbinu on tabeltöötlus tarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted;

omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Excel võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises. Oskab töid kiirendavaid "nippe", mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks. On võimeline koostama tabelitest erinevaid aruandeid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada. Oskab kasutada Exceli analüüsivahendeid.

Õpiväljundid

·         Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku sisuloome pädevusvaldkonnal.

·         Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tabelarvutuse võimalusi.

·         Koolituse läbinu on tabeltöötluse tarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted;

·         omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Excel võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises.

·         Oskab töid kiirendavaid "nippe", mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks.

·         On võimeline koostama tabelitest erinevaid aruandeid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada.

·         Oskab kasutada Exceli analüüsivahendeid.

Õppematerjalide loend 

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid – digitaalsed  õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.   

Nõuded lõpetamiseks

Lõpetamise tingimuseks on praktiliste ülesannete sooritamine.

Hindamine

Praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 50%

Hindamise viis

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (sh video/audio kõne) tagasisidet õppijale praktiliste ülesannete täitmise kohta

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne.

Vähemalt kolme läbiviidud edasijõudnutele arvutikoolituse kogemus.

 

Muu info

Koolitus on eelduseks koolitusele Microsoft Exceli edasijõudnutele.

Koolituse toimumise ajad ja päevad lepitakse kokku õppija ja koolitaja vahel.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.