Õppekava nimetus

Digioskuste koolitus edasijõudnutele väikses grupis 2-6 inimest

Õppekava rühm

0482 - Arvutikasutus

Õppe maht 

40 akadeemilist tundi

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitaja poolt pakutud ruumides, soovikorral ka kliendi pool

Õppetöö vorm

Auditoorne, kontaktne, vajadusel võimalik ka veebi teel osalemine

Õppekeel

Eesti, vene

Õppejõud

Konstantin Jallai, Veronika Jallai, Ivan Malahhanov

Hind

1200€ + KM inimese kohta

Sihtgrupp

Töötavad või töötud täisealised inimesed. 

Õpingute alustamise tingimused

Vestlus, mille käigus selgitatakse välja, arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu ja e-õppe vormis koolitusel osalemis pädevused sh võimalused. 

Vestluse viib läbi koolitaja enne koolituse algust, ja pärast koolitusele registreerimise, telefoni teel.

Soovituslik on algajatele mõeldud kursuse läbimine. 

Kursuse sisu

 

Mooduli ja teema nimetus

Sisu lühikirjeldus

1. Tekstitöötlus (MS Word)

1.1. Töö kiirendamine;

1.2. Järjehoidjad;

1.3. Wordi kohandamine

1.4. Kiire teksti sisestamine, autotekst;

1.5. Stiilid: stiilide loomine, muutmine ja kustutamine;

1.6. Lehekülje kujundamine: leheseaded,  sektsioonid, päised ja jalused;

1.7. Teksti otsimine ja asendamine dokumendis;

1.8. Dokumendipõhjade loomine;

1.9. Graafilised objektid: pildid, tabelid, diagrammide lisamine ja kujundamine;

1.10. Sisukorrad: objektide märgistamine, sisukorra loomine, tabelite ja jooniste loend, olemasoleva sisukorra muutmine;

1.11. Insert menüü;

1.12. Allmärkused, lõppmärkused ja ristviited;

1.13. Dokumentide jagamine: dokumendi kaitsmine, muudatuste jälitamine tekstis, muudatuste vastuvõtmine või kõrvalelükkamine, dokumentide võrdlemine, töö kommentaaridega.

• Word'i töökeskkonna kohaldamine, lehe määrangud (äärised, sektsioonid, lehe suurus, lehe paigutus, päiste ja jaluste määramine);

• töö Wordi tabelitega: lahtrite ühendamine, tükeldamine, ridade, veergude lisamine, eemaldamine, tabeli poolitamine, erinevad konverteerimised, kujundamine, tabeli päised, tabeli joonistamine);

• erinevate loetelude kasutamine;

• salvestamise/printimise võimalused: erinevad failiformaadid (.rtf, .doc, .docx, .pdf) salvestamine. Netiket;

• dokumendipõhjade loomine, kasutamine;

• faili kaitsmine parooliga;

• hulgipostitus: dokumentide ühendamine andmebaasiga, ümbrike, kleebiste, dokumentide loomine;

• pikad dokumendid (lehekülgede numeratsioon, järjehoidjate kasutamine, joonealused ja lõpuviited, töö kommentaaridega, muudatuste jälitamine, stiilide kasutamine ja loomine, pildiallkirjad, sisukorra koostamine, õigekirjakontroll);

• graafika lisamine dokumentidesse. Pildi formaadid. Skaneerimine.

2. Esitlused (MS PowerPoint)

2.1. Slaidiesitlus;

2.2. Eriefektid, heli- ja videolõigud;

2.3. Slaidikomplekti automaatkoostamine;

2.4. Märkuste lisamine ja slaidide trükkimine.

• ettekande koostamise põhialused, MS PowerPoint’is ettekande loomine;

• erinevate slaiditüüpide kasutamine;

• slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine, peitmine;

• teksti sisestamine ja muutmine;

• tabelite, diagrammide ja struktuurskeemide kasutamine ettekandes;

• tabelite ja diagrammide import teistest rakendustest;

• piltide kasutamine ettekandes;

• pildi lisamine;

• pildi lõikamine;

• mahu vähendamine (compress);

• ettekande kujundamine, PowerPoint'i põhjade kasutamine ja muutmine, kuidas rõhutada olulist informatsiooni;

• liikumisefektide lisamine, slaidivahetuse määramine, teksti ja objekti efektid, hüperlinkide loomine;

• ettekande väljatrüki võimalused, ettekande salvestamine ja transport, salvestamine pdf formaati, CD-le, mälupulgale;

• ettekande salvestamine erinevates formaatides, viewer`id;

• ettekande esitlus, lisavõimalused ettekande esitlemisel;

• esitlustehnikate erinevate võimaluste tutvustus (resolutsiooniga data- ja audio/videoprojektorid, dokumendi-kaamerad, puutetahvlid).

3. Tabeltöötlus (MS Excel)

3.1. Valemid ja funktsioonid;

3.2. Lihtandmebaasid.

• Exceli töökeskkonna kohaldamine;

• tabeli koostamine: valemite koostamine, funktsioonide kasutamine (Sum, SumIf, Average, Max, Min, Count, Round, MRound, If, VLookup jt) absoluutne aadress valemites, tekstivalemid, dünaamiliselt seotud tabelite koostamine;

• lahtrivormingud (number, kuupäev, kellaaeg, tekst), lahtrivormingu eemaldamine;

• tabeli kujundamine, tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting);

• tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;

• tööraamatu, ja tabeli kaitsmine;

• ridade ja veergude peitmine;

• tabelite analüüs: ridade ja veergude külmutamine, sorteerimine, filtreerimine (Auto Filter), vahekokkuvõtted, risttabeli koostamine Exceli tabelist;

• Exceli tabeli importimine Wordi dokumendile;

• andmete sisestamisel piirangute kasutamine (Validation);

• eesmärgistatud otsing - lõpptulemuse kaudu õigete lähtearvude leidmine;

• diagrammide koostamine andmete analüüsiks, mitme lehekülje piires;

• suurte tabelite printimine.

4. Töökorraldus (MS Outlook)

4.1. Outlook’i keskkond;

4.2. Infovahetus (Mailbox): töö kirjadega (loomine, avamine, vastamine jne) -aadressraamatu koostamine ja kasutamine; tööde lisamine kirjale (manuse avamine ja salvestamine); posti käsitlemine;

4.3. Ajaplaneering (Calendar): ajareserveeringute salvestamine oma kalendrisse; koosolekute korraldamine;

4.4. Tööülesanded (Tasks): oma töödest loendi koostamine; tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine;

4.5. Märkmed (Notes): märkmete kasutamine, loomine, redigeerimine;

4.6. Kontaktiinfo (Contacts): kontaktide haldamine, lisamine, andmete parandamine, kustutamine.

• Kirjavahetus

• kirja koostamine, saatmine ja lugemine

• aadressraamatu koostamine ja kasutamine

• manuste lisamine kirjale

• posti käsitlemise võimalused (kaustade kasutamine, reeglite loomine, kontorist väljas oleku abimees)

• Ajaplaneering (Calendar)

• erinevate sündmuste sisestamine (kogupäeva sündmus, korduv sündmus)

•koosoleku korraldamine, kutsutute ajakava jälgimine

• grupikalendri kasutamine

• ruumide reserveerimine

• Tööülesanded (Tasks)

• oma töödest loendi koostamine

• tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine

• Märkmed (Notes)

• Kontaktiinfo (Contacts)

• Programmi häälestamine.

5. Kaustade ja failide organiseerimine ja haldamine

• Failikataloogide loomine ja haldamine sh erinevad vaated ja otsing;

• failide laiendite konverteerimine (*.pdf failist *.doc faili tegemine jms;

• OneDrive kasutus ja muude pilveteenustega tutvumine sh Google Drive;

• Dokumentide versioonide kasutamine;

•.zip/.rar failide arhiivide kasutus;

Veebikoosolekute/veevikonverentside platvormitega tutvumine

Osalemise praktiline katsetamine:

• Zoom

• Google Meet

Koolituse kogumaht 

akadeemilistes tundides

(sh auditoorne ja iseseisev töö):*

40 a.t.

Õpitulemuste hindamise viis (sh õppetundide arv):

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitte eristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud. 

Arvestust saavad need osalejad, kes on valmistanud ja kaitsnud kõikide moodulites lõputööd.

Hindamise läbinud koolitatavale antakse tunnistus. Hindamisel mitte osalenute või hindamist mitte läbinutele väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

   

 

Õpiväljundid

 • Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku sisuloome pädevusvaldkonnal.

 • Koolituse tulemusena suudab koolitatav kasutada oskuslikult kontoritarkvara MS Office tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi; 

 • organiseerida ja hallata dokumente;

 • koostada esitlusi ja ettekandeid;

 • kasutada Outlooki oma e-posti, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks. 

 • Koolituse läbinu on kontoritarkvara kasutamisel enesekindlam ning omandanud õiged ja tööd lihtsustavad võtted.

 • Omandab süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Wordi võimaluste efektiivseks kasutamiseks igapäevases asjaajamises. 

 • Oskab töid kiirendavaid "nippe", mis annavad kokkuhoidu ajas ning praktilised oskused iseseisvalt mahukate dokumente professionaalseks koostamiseks. 

 • Koolituse läbinud oskab korrektselt vormistada erinevaid dokumente. 

 • Oskab luua organisatsiooni mitmekesistamiseks tutvustavaid eritüüpi esitlusi läbi erinevate esitlustehnika võimaluste kasutades MS PowerPoint tarkvara.

 • On võimeline koostama tabelitest erinevaid aruandeid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada. 

 • Oskab kasutada Exceli analüüsivahendeid.

 • Osalejatel kujuneb ühtne arusaam töökorraldusest ning selle vajalikkusest, nad omandavad oskused info vahetamiseks, oskavad ratsionaalsemalt planeerida nii enda kui ka kaastöötajate aega kasutades MS Outlooki.

 • Oskab organiseerida ja hallata dokumente.

 • Omab ülevaadet kõige levinumatest e-keskkondadest Zoom ja Google Meets; 

 • oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

Õppematerjalide loend  

Koolituse läbiviija poolt koostatud elektroonilised õppematerjalid:  

 • õpiblogi (õppetöö koordineerimine, struktuuriga tutvumine); 

 • ülesannete loetelu avaldatakse jooksvalt teemade kaupa õpiblogis; 

 • digitaalsed õppematerjalid avaldatakse koolituse käigus jooksvalt, teemade kaupa.

Vajadusel lisaks koolitaja poolt soovitatud õppematerjalid lähtuvalt õppija vajadustest.    

Nõuded lõpetamiseks 

Lõpetamise tingimuseks on igast teemast testi või praktilise ülesanne sooritamine.

Hindamine

Test või praktiline töö saab arvestatud kui ülesanne on täidetud vähemalt 60% 

Hindamise viis 

Kujundav kogu koolituse käigus ja kokkuvõttev kursuse lõpus lähtuvalt õpiväljunditest.

Koolitaja annab kirjalikku või suulist (video/audio kõne) tagasisidet iga teema kohta 

Hindamine on mitteeristav. 

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon lektorile 

Vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus või sellega võrdne. 

Vähemalt viis läbiviidud arvutikoolituse kogemus.

Muu info

Kogu koolituse vältel toimub õppijate individuaalne nõustamine IT alastel teemadel mis on seotud ülesannete täitmiseks.

Lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.