Õppekava nimetus (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Eesti keele õppekava A1-tasemele

Õppekavarühm

 

Keeleõpe

Õpiväljundid (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

 

Koolituse lõpuks õppija:

· saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt

· saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)

· saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastat enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd

· oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita  formulare………………

Õpingute alustamise tingimused (vastavalt ettenähtud keeletasemele)

Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva õppetöö osakaal

300 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu (sisuteemad auditoorsete õppetundide lõikes)

Sisuteema nimetus koos lühikirjeldusega

Auditoorsete tundide maht

1.     Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid

Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, ankeediandmed, küsisõnad.……

10

2.     Kodumaa, rahvused, keeled

Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.……

10

3.     Haridus, elukutse, töö

Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.

10

4.     Teenindus ja kaubandus

Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.

10

5.     Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.

10

6.     Söök ja jook

Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused.

10

7.     Info meie ümber

Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.

10

8.     Ilm ja loodus

Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad.

10

9.     Reisimine, transport, puhkus

Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.

10

10.  Kodu ja olme

Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine.

10

11.  Keha, tervis ja tervishoid. Riided

Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis. Riietusesemed.

10

12.  Minu päev ja aeg

Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

10

Kirjutamine: Ankeetide, taotluste, registreerimisvormide täitmine. Küsimuste koostamine ja neile vastamine. Ümbruse kirjeldus. Postkaardi kirjutamine (õnnitlus- või tänukaart, reisipostkaart).

Sõnavara: tähestik; igapäevased nimi-, omadus- ja tegu- ja kaassõnad; põhi- ja järgarvud; raha ja hinnad; kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad, pühad ja tähtpäevad; isikuandmed; ametid; haridus ja töö; hobid; reisimine ja puhkus; maad, rahvad, keeled; kodu, perekond ja sõbrad; linn, maa; ilm; hobid; värvid; riided; transport; toidukaubad, toidud, igapäevased viisakusväljendid ja käibefraasid.

Grammatika: Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Lauseehitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Ma- ja da-tegevusnimi. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Käskiv ja tingiv kõneviis.

80

Auditoorseid tunde KOKKU:

200

Õppemetoodika kirjeldus

 

Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus (koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

Meie koolituskeskuse asukoht/aadress on:

Valga linn, Vabaduse 22

Kuid koolituskeskus WALK organiseerib koolitusi üle Eesti ja rendib selle jaoks vastavalt vajadusele mugavaid koolitusruume.

Kõikides meie õpperuumides on lauad, toolid ja arvutid kõikidele õpilastele. Kasutusel on projektor, õppeprogrammile vastavalt interneti kasutamis võimalus ning kõik koolituste läbiviimiseks vajalikud koolitusmaterjalid on alati tasuta. Koolikeskuse Walk kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppematerjalide loend

 

Põhiõppematerjal:
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“

Helve AhiMall Pesti. „E nagu EESTI.Eesti keele õpik algajaile”

Lisaõppematerjalid:
• Kitsnik, M. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. MISA
. 2010

Vene-eesti sõnaraamat. Tallinn: TEA. 2017

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid

web.meis.ee/testest

web.meis.ee/vaegkuuljad

Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)

 

Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama..

Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.

Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 

Koolikeskus Walk väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja.

Kui osaleja ei ole sooritanud kursuse lõpueksamit, väljastatakse talle kursuse lõpus tunnistus, kus on märgitud teemad, milles ta osales.