1.1. Õppekorralduse aluseks on Koolituskeskuse pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumi registreeritud õppekava(d).

1.2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1.2.1. õppekava nimetus;

1.2.2. õppekeel;

1.2.3. õppe eesmärgid ja õppeaja kestvus;

1.2.4. õpingute alustamise tingimused;

1.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

1.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

1.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

1.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused, keeleõppe puhul vastavus Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete kirjeldustele;

1.2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuste ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

1.3. Õppetööd viiakse läbi kursuste, õppepäevade, konverentside ja seminaride vormis (edaspidi kursus).

1.4. Õpe võib toimuda väljaspool Koolituskeskuse ruume.