2.1. Koolituskeskusesse  võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast. Erikursustele  (vabahariduskursustele) võetakse ka nooremaid õpilasi. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse  õppekavas.

2.2. Õppija võetakse Koolituskeskusesse vastu isikliku sooviavalduse või organisatsiooni  koolitustellimuse alusel. Koolituskeskusesse vastuvõtmist tõendab Koolituskeskuse esindaja ja õppija või klientfirma esindaja poolt allakirjutatud registreerimisleht, millele kantakse koolituse õppekava nimetus, õpetaja/ juhendaja/ lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestvus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

2.3. Õppija arvatakse kursuselt välja juhataja otsusel:

2.3.1. ebaväärika käitumise korral;

2.3.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu tasumata jätmise korral;

2.3.3. omal soovil;

2.3.4. kursuse lõpetamise korral.

2.4. Juhataja otsuse peale kursuslase Koolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse Koolituskeskuse pidajale kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Koolituskeskuse pidaja lahendab Koolituskeskusest väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.

2.5. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist täies mahus.

2.6. Koolituskeskuse lõpetamist tõendab Koolituskeskuse poolt väljastatud tunnistus (Lisa 1).