4.1. Koolituskeskuse  pedagoogiline kaader   peab omama vähemalt  kõrgemat erialast haridust ( Lisatud CV-d ).

4.2. Pedagoogide õigused ja kohustused kirjeldatakse töövõtulepingus.

4.3. Pedagoogide  peamisteks kohustusteks on:

4.3.1. õpilase õpetamine lähtudes püstitatud eesmärkidest;

4.3.2. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

4.3.3. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilase ja pedagoogide vastastikul lugupidamisel, teineteise mõistmisel ning koostööl;

4.3.4. tagada Koolituskeskuse häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

4.3.5. saata Koolituskekuse juhatajale kliendi (koolitatava) poolt täidetud tagasiside teenuse (koolituse ja lektori) kohta.

4.4. Pedagoogidel on õigus:

4.4.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;

4.4.2. saada Koolituskeskuse juhatajale teavet õppetöö korraldamise kohta ja esitada ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks.

4.4.3. hinnata kursuse läbiviimise efektiivsust .