1. Üldsätted

1.1. Valga Arvutikeskus MTÜ (registrikood: 80087434) korraldab täiskasvanutele suunatud arvutikoolitust.

1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

2.2.2. õppekava nimetus;

2.2.3. õppekavarühm;

2.2.4. õpiväljundid;

2.2.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.2.6. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal ja selle käsitlemine;

2.2.7. õppe sisu;

2.2.8. õppekeskkonna kirjeldus;

2.2.9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;

2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus. Rohkem infot vt punktis 3. Koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.3. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.

2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrg haridust ja/või töökogemust õpetataval erialal, mida nad on võimelised tõestama ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset, kui tellijaga ei ole kokkulepitud teisiti.

3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Rohkem tagasiside kohta vt punktis 5. 

 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Kõik koolitused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumise algust.

4.2. Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.

4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide jmt kohta.

4.4. Koolitused viiakse läbi meie enda ruumides või õppetööks sobivates renditud õppeklassides. 

4.5. Igaks kursuseks valmistatakse ette õppematerjal paberkandjal ja/või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.

4.6. Vajadusel tagatakse osalejatele koolituse jooksul internetiühenduse kasutamise võimalus

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

5.1. Valga Arvutikeskus MTÜ küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid.

5.2. Tagasisidet küsitakse kirjalikult paberkandjal.

5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale ja koolitajatele.

5.4. Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.

6. Kursuse hindamise põhimõtted