Õppekava nimetus

Nutiseadme kasutamise koolitus

Õppekavarühm

0482 – Arvutikasutus

Õppekeel

Eesti keel, Vene keel

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada koolitatavate digipädevust nutiseadme turvaliseks seadistamiseks ja rakenduste kasutamiseks igapäevaelu toimingute toetamiseks.

Õpiväljundid

·     kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone.

·     otsib nutiseadmega infot.

·     seadistab nutiseadmeid, seob e-posti nutiseadmega, laeb alla erinevaid rakendusi ja kasutab neid.

·     leiab vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus.

·     leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.

·     kasutab erinevaid pakutavaid e-teenuseid sh simuleerib Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamist.

·     pildistab telefoniga ja varundab pilte.

·     kaitseb nutiseadme sisu, isikuandmeid ja privaatsust.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks

Kaasaegse isikliku nutiseadme olemus.

Õppe kogumaht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 26

Õppe sisu

Sisuteema nimetus

Auditoorsete õppetundide maht

Sisu lühikirjeldus

 

Nutiseadme seadistamine

4

Käivitamine, seadistamine (sh isikupärastamine), e-posti konto sidumine, tarkvara (sh uuendamine, laadimine, varundamine), lisaseadmed, internetiühendus.

Funktsioonid nutiseadmes

4

Kontaktid, hääl- ja videokõne, välksõnum, kalender, märkmik, kaamera, kaardirakendus (sh suunajuhised, geograafilised koordinaadid).

Rakendused nutiseadmes

4

Rakenduste allalaadimine, rakenduste käsitsi ja automaatne uuendamine, kasulikud vabavara rakendused (nt navigatsioon, QR kood, ühistransport, uudised, keeleõpe, pilveteenused).

Infootsing

4

Veebilehitseja, otsingumootor, otsingukast, aadressiriba, võtmesõnad, järjehoidja, allikate usaldusväärsus.

Suhtlemine rakenduste kaasabil

4

E-post (konto loomine, seadistamine, e-kirja koostamine ja saatmine sh teksti, manuse ja infoallika lingi), kiirsuhtlus (chat), videokõne ja -koosolek (nt Skype, MS Teams, Zoom), digisuhtluses kasutatavad lühendid ja sümboolika.

E-teenused, autentimine ja digiallkirjastamine

4

E-teenused (nt eesti.ee, e-valimised, e-raamatukogu, internetipank), erinevad autentimise võimalused, digiallkirjastamine (Smart-ID, Mobiil-ID).

Digiturvalisus

2

Nutiseadme sisu kaitsmine, seadmehooldus, ähvardavate ohtude mõistmine ja vältimine (nt. õngitsused, kasutajate kohta info kogumine), turvameetmete rakendamine, küberkiusamise mõju tervisele ja heaolule, digitaalne jalajälg.

Auditoorseid tunde KOKKU:

26

 

Õppemetoodika kirjeldus

Koolitatavatele jagatakse teoreetilisi teadmisi loengu vormis ja praktiliste näidete varal. Koolituse põhiosa on praktiline, et teoreetiline osa kinnistuks läbi harjutamise.

Koolituse õppemetoodika on mitmekesine ja sisuteemasid siduv, moodustades koolitusest ühtse terviku. Koolituse õppemetoodika on aktiivõpe, mille keskmeks on õppija ja tema kaasamine õppeprotsessi. Vajalike õppetegevuste- ja ülesannete läbiviimiseks kasutatakse elulisi situatsiooniülesandeid.

Koolitatav püstitab endale koostoos koolitajaga vähemalt ühe koolituse sisuteema osas (tegevus või praktiline rakendamine) isikliku õpieesmargi. Õpieesmärk täidetakse koolituse perioodi jooksul.

Õppekeskkonna kirjeldus

(koolitusruumide sisustuse, seadmete ning vahendite kirjeldus)

Õppekeskkond ja –vahendid koolitusruumis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Õppekeskkond on puhas, osalejatele sobiva temperatuuriga ja reguleeritava ventilatsiooniga ning mõjub koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruumis on õppetööks sobiv valgustus, dataprojektor ning täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Koolitusruumis on igale koolitatavale

töökorras arvuti ja ühendus internetiga ning õppematerjalid kõigile osalejatele. Nutiseadmete laadimisvõimalus.

Õppematerjalide loend

Koolituse õppekava ja tunniplaan.

Õppematerjalid järgmistel teemadel:

·     Nutiseadme seadistamine

·     Funktsioonid nutiseadmes

·     Rakendused nutiseadmes

·     Infootsing

·     Suhtlemine rakenduste kaasabil

·     E-teenused, autentimine ja digiallkirjastamine

·     Digiturvalisus

Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitte eristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud.

Arvestust saavad need osalejad, kes on edukalt täitnud kõikide moodulites lõpuülesanne.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

Lektor on perioodil 2020 tänase kuupäevani läbi viinud vähemalt 3 (kolm) digipädevuse arendamise grupikoolitust, millest igaüks on kestnud vähemalt 26 akadeemilist tundi.

Koolituse toimumise koht ja

Koolituse hind

Toimumise koht - kokkuleppel

Hind: 780+KM = 951,6 eurot käibemaksuga