Artikli sisukord

320 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.283(30.06.15)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult. https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015051?leiaKehtiv

 

Õppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on pakkuda läbi asjakohaste koolitusmoodulite tööalast arvuti algõpet koos tööotsijatele suunatud tööotsingu programmiga. 

Koolituse sisu 

Teoreetiline + praktiline kursus, mille eesmärgiks on: 

• koolituse I moodulis anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis, tabeltöötlusprogrammis ja esitlusprogrammis. Samuti elektroonilisest dokumendivahetusest, publikatsioonide loomistest ja andmekaitsest. Võimaldada osavõtjatele omandada ECDL (AO) sertifikaat. 

• Koolituse II moodul on suunatud tööotsijatele ning käsitleb tööotsinguga seonduvat. Eesmärgiga läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. 

• Meetoditena kasutatakse arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge. Aga ka nii teoreetilisi loenguid, praktilisi ülesandeid kui ka arutelusid ning iseseisvat tööd. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu: 

- Teab ja tunneb arvutit ning selle lisaseadmeid. 

- Tunneb failihaldust ja oskab seda kasutada. 

- On selgeks saanud ID-kaardi kasutuse ja digiallkirjastamine. 

- Oskab teostada infootsinguid. 

- Teab ja oskab vältida küberriske. 

- Omab e-postkasti ja suudab seda kasutada ning hallata. 

- Tunneb ja oskab kasutada erinevaid sotsiaalseid tarkvarasid. 

- Teab ja oskab kasutada erinevaid iseõppimise võimalusi. 

Õppeprotsessi korraldamine ja analüüs (loe veel: Õppekorraldus):
 
Loeng
Meie lektor loeb ja selgitab, õppurid kuulavad ja soovi korral teevad omale märkmeid. Info saamise tagame netipõhiste õppematerjalide jagamise kaudu.
 
Test
Koolituse lõpus täidavad õppurid küsimustiku läbitud teemade kohta ja edastavad selle e-posti teel lektorile.
 
Praktika
Peale õppekava iga teema läbimist annab lektor õppuritele konkreetse ülesande, mille nad peavad teostama eelnevalt saadud info ja omatehtud märkmete põhjal (nt koostama ja sisestama oma CV tööotsinguportaali).

Õpingute lõpetamise nõuded 

Õppetöö loetakse läbinuks pärast õppekava täitmist täies mahus või Tellija poolt soovitud mooduli(te) läbimist. Kursuse lõpetamisel väljastatakse kooli poolt vastav tunnistus või tõend. 

Õppekeel 

Eesti ja/või vene keel. 

Kursuse kestus ja maht 

Kokku 320 akadeemilist tundi (AT) ehk 40 arvestuslikku õppepäeva (AÕ), millest: 

• 68,75 % on teooria ja praktiline õpe (220 h); 

• 31,25 % on iseseisevtöö (100 h). 

Koolitatavad 

Täiskasvanud. Tööotsijad. Töötukassas arvel olevad isikud. 

Koolitatavate arv 

Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis.

Gruppi juhendaja(d) 

Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d), kellede kohta täiendavat infot leiab menüüpunktist LEKTORID

Konkreetne lektor selgub vastavalt koolituse ajale. 

Õppegraafik/ tunniplaan

Kursused toimuvad üldjuhul alljärgnevatel nädalapäevadel ja kellaaegadel: 

• E-R kella 9.00 – 18.00. 

• Lõunavaheaeg 12.00 – 13.00. 

• Täiendav selgitus: kokkuleppel 4-8 tundi päevas.

Lisainfo 

Õppekava koostamisel on võetud arvesse maakonna arengukava täiendkoolituste vajaduste analüüs. Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel. 

Hind

1200 €

Registreerimiseks või küsimuste korral: 

- Kirjuta: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

- Helista: +372 56 634269

 © Koolituskeskus Walk


 

 

 

 

 

 

 

 

ÕPPEPROGRAMM, MOODULITE TUTVUSTUS

Moodul 1 – ARVUTI BAASKOOLITUS 

Maht    35 AÕ, 280 AT (sh 76 h iseseisevtöö)

MOODUL 1.1 Arvuti kasutamine ja failihaldus (16 AT).

Eesmärk: anda ülevaade arvuti riist- ja tarkvarast. Anda oskus operatsioonisüsteemis tööst, alustada ja lõpetada ning oskus töölaual orienteeruda. Anda ülevaade andmekandjatest ja failisüsteemist arvutis. Anda oskus luua kaustu, faile ümber tõsta, kopeerida, kustutada.

Koolituse tulemusena: omandatakse elementaaroskused arvuti töölaual. Põhiliste süsteemiteabe kuvamisel ning failihaldusest.

MOODUL 1.2 Tekstitöötlusprogramm (48 AT).

Eesmärk: anda süsteemne ülevaade tekstitöötlusprogrammi põhioperatsioonidest. Arendada oskust koostada dokumente, tutvustada elektroonilise dokumendihalduse võimalusi läbi dokumendihaldussüsteemi juurutamise ja praktilise tegevuse.

Koolituse tulemusena: omandatakse oskused tekstitöötlusprogrammi võimaluste efektiivseks kasutamiseks ning osatakse korrektselt vormistada erinevaid dokumente.

MOODUL 1.3 Tabeltöötlusprogramm (64 AT).

Eesmärk: õppida koostama ja kujundama tabeleid, anda oskus leida vajalikku infot tabelist. Ülevaade tabeltöötlusprogrammi võimalustest, töökeskkonna kohandamine.

Koolituse tulemusena: osatakse koostada tabeleid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada.

MOODUL 1.4 Internet (16 AT).

Eesmärk: saada ülevaade otsingu võimalustest internetis. Saada ülevaade avalikest e-teenustest ja nende turvalisest kasutamisest.

Koolituse tulemusena: omandatakse elementaarsed oskused kasutada internetti.

MOODUL 1.5 ID-kaardi kasutamine (8 AT).

Eesmärk: ID-kaart on täna valdavaks isikutuvastusvahendiks kõikides e-teenustes. Koolitus toimub töötades arvutil ning arendades praktilisi oskusi ID-kaardi turvaliseks kasutamiseks.

Koolituse tulemusena: omandatakse teadmised läbi praktiliste oskuste ID-kaardi turvalisest kasutamisest. Olete teadlik Eestis kehtiva Digitaalallkirja seadusandlusest. 

 © Koolituskeskus Walk


 

 

 

 

 

 

 

 

MOODUL 1.6 E-posti kasutamine töökohale kandideerimisel (16 AT).

Eesmärk: õppida koostama tööle kandideerimiseks e-kirja ja lisama sellele vajalikke dokumente

Koolituse tulemusena: osatakse kasutada e-posti.

MOODUL 1.7 Ettekande koostamine ( 24 AT).

Eesmärk: osalejal on võimalus arendada läbi praktiliste ülesannete ettekande ettevalmistamise oskusi, omandades teadmised, kuidas kujundada eesmärgipärast sõnumit, millised on mõjuva esitluse elemendid ning saades teada erinevaid võimalusi, kuidas panna teisi enda esitlust huviga kuulama.

Koolituse tulemusena: osatakse luua esitlustehnika võimalusi kasutades ettekande koostamise tarkvara.

MOODUL 1.8 Publikatsioonide loomine (24 AT).

Eesmärk: anda osalejatele võimalus omandada piisav oskusteave, et tõhustada oma oskusi efektsete publikatsioonide (ajalehed, flaierid, voldikud, plakatid jne) loomiseks. 

Teemad: Publisheri tööülesanded, aktiveerimine. Pildid, piltide-objektide teisaldamine või rühmitamine, piltidega töötamine, publikatsioonide loomine ja isikupärastamine, postiloendite koostamine, veebisaitide kujundamine ja loomine.

Koolituse tulemusena: osatakse luua eritüüpi publikatsioone:(ajalehed, flaierid, infovoldikud, visiitkaardid, plakatid jms.) kasutades Publikatsioonide loomise tarkvara.

MOODUL 1.9 ECDL (AO) ettevalmistusprogramm (56 AT).

Eesmärk: koolitus annab neile osavõtjatele väga hea ettevalmistuse, kes soovivad rahvusvahelist ECDL sertifikaati omandada. Osalemise eelduseks on töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel. Koolituse sisu vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite õppekavadele. 

Koolituse tulemusena: ollakse ettevalmistatud rahvusvahelise programmi  ECDL standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandatakse ECDL standard sertifikaat. 

MOODUL 1.10 Elektrooniline andmekaitse ja infovabadus (8 AT).

Eesmärk: tutvustada Eesti, Euroopa Liidu ja üldisi rahvusvahelisi andmekaitse põhimõtteid ning maandada nende rakendamisega seonduvaid riske.

Koolituse tulemusena: olete teadlik Eesti ja Euroopa Liidu ning üldiste rahvusvaheliste andmekaiste seadusandlusest ning põhimõtetest, osates neid rakendada organisatsioonis ning teadlik nende rakendamisega seonduvatest riskidest.

 © Koolituskeskus Walk


 

 

 

 

 

 

 

 

MOODUL 2 – ETTEVALMISTUS TÖÖOTSINGUKS (grupitöö) 

Maht: 8 AÕ, 40 AT (sh 24 h iseseisevtöö) 

Grupitöö eesmärk: on osalejate enesekindluse suurendamine ning töö otsimiseks motivatsiooni leidmine, sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste parandamine. Läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. Poolte kokkuleppel võib vajadusel muuta või täiendada grupitöö teemasid teenuse osutamise jooksul. 

Koolituse tulemusena: tunnetatakse oma tööelu muutmise või rikastamise vajadusi. Ollakse teadlik muutuvast tööturust ja selle võimalustest. Koostatakse oma karjääri arengu plaani. Osatakse rakendada tööle kandideerimise parimat praktikat. 

© Koolituskeskus Walk