Artikli sisukord

320 akadeemilist tundi

Koolitusluba nr.283(30.06.15)

Õppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on pakkuda läbi asjakohaste koolitusmoodulite tööalast arvuti algõpet koos tööotsijatele suunatud tööotsingu programmiga.

Õppekeel

Eesti ja/või vene keel

Kursuse kestus ja maht

Kokku 320 akadeemilist tundi (AT), 40 arvestuslikku õppepäeva (AÕ)
/sh 68,75 %  teooria, praktiline õpe/ 220 h
/sh 31,25 %  iseseisevtöö/ 100 h


Koolitavad ja nende vastuvõtmise tingimused

Täiskasvanud.
Tööotsijad. Töötukassas arvel olevad isikud.

Koolitatavate arv

Ühe grupi suurus 10-13 inimest grupis

Gruppijuhendajad

Koolituskeskuse WALK arvutiõpetaja(d)


ÕPPEPROGRAMM, MOODULID

Teoreetiline-praktiline kursus, mille eesmärgiks on: koolituse I moodulis anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis, tabeltöötlusprogrammis  ja esitlusprogrammis. Samuti elektroonilisest dokumendivahetusest, publikatsioonide loomistest ja andmekaitsest. Võimaldada osavõtjatele omandada ECDL (AO) sertifikaat.
Koolituse II moodul on suunatud tööotsijatele ning käsitleb tööotsinguga seonduvat. Eesmärgiga läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. Meetoditena kasutatakse arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge.

Moodulite õppesisu käsitleb nii teoreetilisi loenguid, praktilisi ülesandeid kui ka rühmatöid ja arutelusid ning iseseisvat tööd.


MOODUL 1
ARVUTI BAASKOOLITUS

Maht    35 AÕ, 280 AT (sh 76 h iseseisevtöö)

MOODUL 1.1  Arvuti kasutamine ja failihaldus ( 16 AT).

Eesmärk:  anda ülevaade arvuti riist- ja tarkvarast. Anda oskus operatsioonisüsteemis tööst, alustada ja lõpetada ning oskus töölaual orienteeruda. Anda ülevaade andmekandjatest ja failisüsteemist arvutis. Anda oskus luua kaustu, faile ümber tõsta, kopeerida, kustutada.
Koolituse tulemusena: omandatakse elementaaroskused arvuti töölaual. Põhiliste süsteemiteabe kuvamisel ning failihaldusest.

MOODUL 1.2  Tekstitöötlusprogramm (48 AT).

Eesmärk: anda süsteemne ülevaade tekstitöötlusprogrammi põhioperatsioonidest. Arendada oskust koostada dokumente, tutvustada elektroonilise dokumendihalduse võimalusi  läbi dokumendihaldussüsteemi juurutamise ja praktilise tegevuse.
Koolituse tulemusena: Koolituse läbides omandatakse oskused tekstitöötlusprogrammi võimaluste efektiivseks kasutamiseks ning osatakse korrektselt vormistada erinevaid dokumente.

MOODUL 1.3  Tabeltöötlusprogramm (64 AT).

Eesmärk:  õppida koostama ja kujundama tabeleid, anda oskus leida vajalikku infot tabelist. Ülevaade tabeltöötlusprogrammi võimalustest, töökeskkonna kohandamine.
Koolituse tulemusena: osatakse koostada tabeleid, illustreerida andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistada.

MOODUL 1.4  Internet ( 16 AT).

Eesmärk: saada ülevaade otsingu võimalustest internetis. Saada ülevaade avalikest e-teenustest ja nende turvalisest kasutamisest.
Koolituse tulemusena: omandatakse elementaarsed oskused kasutada internetti.

MOODUL 1.5  ID-kaardi kasutamine ( 8 AT).

Eesmärk: ID-kaart on täna valdavaks isikutuvastusvahendiks kõikides e-teenustes. Koolitus toimub töötades arvutil ning arendades praktilisi oskusi ID-kaardi turvaliseks kasutamiseks.
Koolituse tulemusena: omandatakse teadmised läbi praktiliste oskuste ID-kaardi turvalisest kasutamisest. Ollakse teadlik Eestis kehtiva Digitaalallkirja seadusandlusest.
Töömeetod: loeng, praktiline töö arvutil.


MOODUL 1.6  e-posti kasutamine töökohale kandideerimisel (16 AT).

Eesmärk: õppida koostama töölekandideerimiseks e-kirja ja lisama sellele vajalikke dokumente
Koolituse tulemusena: osatakse kasutada e-posti.
Töömeetod: loeng, praktiline töö arvutil, sh 6 h iseseisevtöö.

MOODUL 1.7  Ettekande koostamine ( 24 AT).

Eesmärk: osalejal on võimalus arendada läbi praktiliste ülesannete ettekande ettevalmistamise oskusi:
omandades teadmised, kuidas kujundada eesmärgipärast sõnumit, millised on mõjuva esitluse elemendid
saades teada erinevaid võimalusi, kuidas panna teisi enda esitlust huviga kuulama.
Koolituse tulemusena: osatakse luua esitlustehnika võimalusi kasutades ettekande koostamise tarkvara.

MOODUL 1.8  Publikatsioonide loomine (24 AT).

Eesmärk: anda osalejatele võimalus omandada piisav oskusteave, et tõhustada oma oskusi efektsete publikatsioonide (ajalehed, flaierid, voldikud, plakatid jne) loomiseks.
Teemad: Publisheri tööülesanded, aktiveerimine. Pildid, piltide-objektideteisaldamine või rühmitamine, piltidega töötamine, publikatsioonide loomine ja isikupärastamine, postiloendite koostamine, veebisaitide kujundamine ja loomine.
Koolituse tulemusena: osatakse luua eritüüpi publikatsioone:(ajalehed, flaierid, infovoldikud, visiitkaardid, plakatid jms.)  kasutades Publikatsioonide loomise tarkvara.

MOODUL 1.9  ECDL (AO) ettevalmistusprogramm (56 AT).

Eesmärk: koolitus annab neile osavõtjatele väga hea ettevalmistuse, kes soovivad rahvusvahelist ECDL sertifikaati omandada. Osalemise eelduseks on töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel
Sisu: koolituse temaatika vastab ECDL (European Computer Driving Licence) baasmoodulite hulka kuuluva Arvuti põhitõed mooduli õppekavale ning valmistab ette sama mooduli eksami edukaks sooritamiseks.
ECDL eksam on praktiliste oskuste ja kompetentside eksam. Moodulid hõlmavad nii arvuti teooriat kui ka praktilist kasutust.
•    Moodul 1 – IKT, arvutite, seadmete ja tarkvaraga seotud põhimõistetest arusaamine;
•    Moodul 2 – failihalduse põhiteadmiste tundmine ja oskus efektiivselt organiseerida faile ning kaustasid;
•    Moodul 3 – tekstitöötlus, mis nõuab taotlejalt oskusi tekstitöötlusprogrammi kasutamiseks igapäevaste dokumentide koostamisel;
•    Moodul 4 – arvutustabelid, mis eeldab arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi tabelarvutusprogrammi kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel;
•    Moodul 5 – andmebaaside kasutamine, mille eesmärgiks on tunda andmebaasi mõistet ning osata kasutada andmebaase;
•    Moodul 6 – esitlus, mis nõuab taotlejalt oskusi esitlustarkvara kasutamiseks;
•    Moodul 7 – veebisirvimine ja suhtlus, mis eeldab teadmisi Interneti kasutamiseks ning elektronposti ja muude suhtlusvõimaluste tundmist;
•    Moodul 12 – turvalisus.
Koolituse tulemusena: ollakse ettevalmistatud rahvusvahelise programmi  ECDL standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandatakse ECDL standard sertifikaat.

MOODUL 1.10  Elektrooniline andmekaitse ja infovabadus (8 AT).

Eesmärk: tutvustada Eesti, Euroopa Liidu ja üldisi rahvusvahelisi andmekaitse põhimõtteid ning maandada nende rakendamisega seonduvaid riske.
Koolituse tulemusena: olete teadlik Eesti ja Euroopa Liidu ning üldiste rahvusvaheliste andmekaiste seadusandlusest ning põhimõtetest, osates neid rakendada organisatsioonis ning teadlik nende rakendamisega seonduvatest riskidest.


MOODUL 2
ETTEVALMISTUS TÖÖOTSINGUKS (grupitöö)

Maht    8 AÕ, 40 AT (sh 24 h iseseisevtöö)
Grupitöö eesmärk: on osalejate enesekindluse suurendamine ning töö otsimiseks motivatsiooni leidmine, sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste parandamine. Läbi eneseanalüüsi ning võimaluste kaardistamise oma elu ja karjääri planeerida, teha endaga kooskõlas olevaid ja rahuldust pakkuvaid valikuid. Kursuse lõpetanutel peaks olema selgem pilt endast ja oma võimalustest, oskus oma eesmärke ellu viia, sh praktilised tööotsimise oskused. Koolitus järgib grupitöö põhimõtteid, oluline on osalejate pidev kohaolek. Poolte kokkuleppel võib vajadusel muuta või täiendada grupitöö teemasid teenuse osutamise jooksul.  Meetoditena kasutatakse arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge.
Koolituse tulemusena:  tunnetatakse oma tööelu muutmise või rikastamise vajadusi. Ollakse teadlik muutuvast tööturust ja selle võimalustest. Koostatakse oma karjääri arengu plaani. Osatakse rakendada tööle kandideerimise parimat praktikat.
Töömeetod: arutelusid, rühmatöösid, harjutusi, rollimänge.


Õppegraafik/ tunniplaan

Kursused toimuvad üldjuhul alljärgnevatel nädalapäevadel ja kellaaegadel:
E-R kella 9.00 – 18.00. Lõunavaheaeg 12.00 – 13.00.
Täiendav selgitus: kokkuleppel 4-8 tundi päevas.


Lisainfo

Õppekava koostamisel on võetud arvesse maakonna arengukava täiendkoolituste vajaduste analüüs.
Koolitust on võimalik taotleda Töötukassas arvel olevatel isikutel koolituskaardi alusel kui ka tööotsijatel.


 

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppetöö loetakse läbinuks pärast õppekava täitmist täies mahus või Tellija poolt soovitud mooduli(te) läbimist.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse kooli poolt vastav tunnistus.