Õppekava nimetus:

Arvutikoolitus koos tööotsingut toetavate teemadega

Õppekavarühm:

0482 – Arvutikasutus

Koolituse eesmärk:

Koolitataval on oskused iseseisvaks tööotsinguks ja tööle kandideerimiseks.

Koolitataval on digitaalse kirjaoskuse alg- ja põhiteadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigComp raamistiku viiel pädevusvaldkonnal:

info;

kommunikatsioon;

sisuloome;

küberturvalisus;

probleemilahendus. 

Lävend:

Puudub, sobib kõigile

Õppekeel:

Eesti keel, vene keel.

Tellija soovil ka inglise keeles.

Õppejõud:

Konstantin JallaiVeronika Stroe

Omab kõrgharidust vähemalt bakalaureuse tasemel või sellele võrdne haridustase ja töökogemus arvutialaste koolituste (või kooli arvutitundide) läbiviimisel vähemalt 120 akadeemilist tundi viimase 3 aasta jooksul.

Koolituse õppevorm:

kontaktõpe, gruppis 3-6 inimest

Koolituse maht:

80 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 10 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus.

Juhul kui on kokku lepitud osalejapoolne läbiviimise koht, siis vajadusel võimaldame sülearvuti koos internetiühendusega.

Kasutamiseks on ainult ametlike litsentsidega tarkvara.

Õppematerjalid:

Iga koolituspäeva materjalid edastatakse õppijale elektrooniliselt hiljemalt sama koolituspäeva alguses, kui ei ole koolitatavaga muud kokkulepet.

Koolitatava vajadusest või kokkuleppest lähtuvalt peab koolitaja andma materjalid paberkandjal.

Õppematerjalide loend:

Igapäevase märgete lehed läbitavate teemade kohta.

Teemade ülevaate lehed.

Näidisülesannete lehed.

Õpiväljundid:

omab algteadmisi enamlevinud arvuti riistvarast, tarkvarast ja failihaldusest – oskab orienteeruda arvuti töölaual, suudab hallata faile ja kaustu ning teab, kuidas neid kopeerida, teisaldada ja kustutada;

teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d/Smart ID-d avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);

on teadlik e-allkirja (mh digiallkirja, mobiil-ID) olemusest, oskab kasutada ID-kaarti (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoci klienti);

teab küberruumi riske, oskab neid vältida ning aktiivselt kaitsta isikuandmeid, mõista teiste inimeste õigust privaatsusele, kaitsta ennast veebipettuste ja -ohtude ning küberkiusamise eest;

oskab internetist infot otsida (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);

oskab kasutada elektronposti sh @eesti.ee e-posti aadressi, www.eesti.ee rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“. Koolitataval peab olema võimalus luua endale isiklik e-posti aadress, mis jääb talle kasutamiseks ka pärast koolituse lõppemist;

oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;

oskab kasutada iseseisvaks õppimiseks mõeldud tasuta võimalusi Internetis.

Koolituse läbinu omandab tööotsinguks ja töötamiseks vajalikud arvutikasutuse põhiteadmised ja oskused. Saab hakkama failide avamisega. On võimeline muutma akna suurust, teisaldama ja sulgema seda. Teab, mis on faililaiend, mida see näitab, kuidas seda muuta. Oskab luua kaustu ja faile, kopeerida neid, teisaldada, kustutada. Leiab arvutist olemasoleva faili. Saab hakkama printimisega.

Avab iseseisvalt tekstitöötlusprog­rammi. Teab teksti sisestamisele esitatavaid nõudeid. Oskab korrigeerida vigadega teksti. Teab erinevaid tekstitoimeteid ja oskab salvestada faile erinevate failitüüpidena. Saab hakkama teksti kopeerimise ja teisaldamisega. Oskab kasutada erinevaid teksti kujundamise võtteid. On võimeline koostama CV-d, motivatsiooni- ja kaaskirja.

Avab iseseisvalt tabeltöötlusprogrammi. Oskab kasutada loendeid andmete sisestamisel. Oskab redigeerida vigase sisuga lahtreid. On suuteline lisama ja kustutama ridu ja veerge. Oskab muuta rea laiust ja veeru kõrgust. Saab hakkama erinevate töölehtede vahel navigeerimisega. Oskab koostada lihtsamaid valemeid. Teab, millise loogikaga ja milleks kasutatakse funktsioone.

Omab ülevaadet arvuti kasutamisega seotud turvaprobleemidest ja oskab leida neile lahendusi.

Omab e-postkasti. Oskab iseseisvalt logida oma postkasti. Oskab saata, lugeda ja salvestada elektronkirju ja lisatud dokumente. Oskab lisada kirjale manust. Teab oma postkasti mahtu ja oskab kustutada mittevajalikke kirju.

Teab, mis on digitaalallkiri, oskab allkirjastada erinevaid tööalaseid lepinguid. Oskab saata meili teel digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Oskab kasutada www.eesti.ee lehekülge.

Oskab kasutada veebibrausereid, teab, mis on otsingumootor.  

Oskab leida Internetist vajalikku informatsiooni sh tööpakkumisi erinevate otsingumootorite abil. Saab hakkama internetis navigeerimisega. Oskab lisada oma CV-d erinevatesse tööotsinguportaalidesse.

Oskab saata CV-d, motivatsiooni- ja kaaskirja.

Oskab suhelda e-posti teel tööalaselt.

Teab kus saab vajadusel asutada ettevõtet.

Oskab iseseisvalt õppida interneti abil.

Hindamine:

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist: arvestatud/mittearvestatud.

Kui õpiväljundid on saavutatud, siis väljastatakse tunnistus, kui mitte, siis tõend.

 

 

 

Mooduli ja teema nimetus

Õppetundide arv

Õpiväljundid

1.      Arvuti kasutamine

1.1.  Töölaud ja ikoonid

1.2.  Töö akendega

1.3.  Programmide käivitamine

8

Elementaaroskused, töölaud. Arvuti põhilise süsteemiteabe kuvamine. Ikoonide valimine ja teisaldamine. Akna ahendamine, laiendamine, taastamine, suuruse muutmine, teisaldamine ja sulgemine.  Kogu koolituse vältel toimub koolitatavate individuaalne juhendamine konkreetsete arvuti kasutamise võtete harjutamisel.

2.      Failide ja kaustade haldamine

2.1.  Erinevad failitüübid

2.2.  Töö failidega ja kaustadega

2.3.  Failide ja kaustade otsimine

6

Failihaldus. Erinevad failitüübid: tabelitöötlusfailid, tekstifailid, pdf- failid, jne. Faili oleku muutmine. Failide ja kaustade lihtne redigeerimine: loomine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Failide otsimine muutmiskuupäeva, loomiskuupäeva ja suuruse järgi.

3.  Pahavaratõrjeprogrammid ja nende toimimine

2

Pahavara. Termini „arvutiviirus“ tähendus. Viiruse olemus, arvuti nakatumise võimalused. Viiruste sisenemisviisid arvutisse.  Viirusekaitse meetodid ja viirustõrjetarkvara regulaarse värskendamise tähendus.

4.      Teksti- ja tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid

4.1.  Teksti korrektne sisestamine, erimärgid

4.2.  Tekstidokumendi salvestamine

4.3.  Olemasoleva teksti korrigeerimine

4.4.  Teksti kujundamine

4.5.      Teksti kopeerimine ja teisaldamine

4.6.      Lehekülje häälestus

4.7.      Päis ja jalus

4.8.      Pildi lisamine dokumendile

4.9.      Andmete sisestamine tabelisse

4.10.   Tabeli kujundamine

4.11.   Töö töölehtedega

4.12.   Lihtsamad arvutused tabelitöötlusprogrammis

4.13.   Funktsioonide kasutamine

4.14. Prindihaldus

4.15.   CV, motivatsiooni- ja kaaskiri

 

32

Kontoritarkvara. Tekstitöötlusrakenduse avamine ja sulgemine, dokumendi avamine ja sulgemine. Tekstidokumendi loomine, dokumendi salvestamine asukohta draivil, dokumendi salvestamine mõne muu failitüübina: tekstifail, rtf- fail, tarkvarapõhine versioon, varasem versioon. Liikumine avatud dokumentide vahel. Teksti sisestamine dokumenti, sümbolite, erimärkide kasutamine, teksti kopeerimine ja teisaldamine dokumendi piires ning ühest avatust dokumendist teise. Teksti kustutamine. Head töövõtted teksti joondamisel. Dokumendi lehekülje suuna muutmine: püstpaigutus, rõhtpaigutus. Väljade lisamine päisesse ja jalusesse: kuupäev, lehenumbriteave, failinimi. Kogu dokumendi veeriste muutmine: üleval, all, vasakul, paremal. Pildi lisamine dokumenti. Dokumendi õigekirjakontroll, dokumendi eelvaade ja printimine.

Tabelitöötlusrakenduse avamine ja sulgemine. Arvutustabelite avamine ja sulgemine.

Liikumine avatud arvutustabelite vahel.

Head töövõtted loendite loomisel: tühjade ridade ja veergude vältimine loendi põhikehas, tühja rea lisamine enne summarida, loendi ääristamine tühjade lahtritega.

Lahtri sisu redigeerimine, olemasoleva lahtri sisu muutmine.

Ridade ning veergude lisamine ja kustutamine.

Veerulaiuse muutmine, kindla reakõrguse seadmine, optimaalse veerulaiuse või reakõrguse seadmine.

Liikumine töölehtede vahel.

Uue töölehe lisamine, töölehe kustutamine.

Töölehe kopeerimine, teisaldamine ja ümbernimetamine arvutustabelis.

Lihtsamad valemid arvutustabelis.

Funktsioonide kasutamine: SUM (summa), AVERAGE (keskmine), MINIMUM (miinimum), MAXIMUM (maksimum).

Prindihaldus: vaikeprinteri muutmine installitud printerite loendis, dokumendi printimine tekstitöötlusrakendusest, prinditöö peatamine, taaskäivitamine ja kustutamine töölaua prindihalduri abil.

CV, motivatsiooni- ja kaaskirja loomine.

5.      Otsingumootorite kasutamine

 

 

6

Interneti olemus ja ohud, veebibrauseri olemus ja erinevad veebibrauserid, otsingumootori olemus.

Veebi kasutamise elementaaroskused, veebis navigeerimine, otsing veebis, järjehoidjad, veebist printimine, otsingumootorite funktsionaalsus ja kasutamine.

6.      Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalused (sh arvutiõpe, keeleõpe: www.keeleklikk.ee, www.kutsekeel.ee, karjäärinõu: https://karjaarinou.ee);

6.1.  Iseseisva õppe võimalused

4

Erinevad iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalused (sh arvutiõpe, keeleõpe: www.keeleklikk.ee, www.kutsekeel.ee, karjäärinõu: https://karjaarinou.ee);

 

7.      E-posti loomine, kasutamine ja haldamine

7.1.  e-posti konto loomine

7.2.  elektronposti kasutamise ja haldamise elementaaroskused

7.3.  manuse lisamine kirjale, manuse avamine

7.4.  postkasti haldamine

 

8

Meiliaadressi kuju ja struktuur.

Elektronposti kasutamise elementaaroskused, kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine.

CV, motivatsioonikirja, kaaskirja saatmine tööandjale, oma konsultandile, korrektne tööalane kirjavahetus.

8.      Töövahendusportaalide kasutamine

8.1.  tööotsing Internetis

8.2.  Töövahendusportaalide kasutamine

8.3.  CV koostamine tööotsinguportaalides

8

Erinevad töövahendusportaalid.

Töövahendusportaalide kasutamine (CV-online, CV-keskus), töötukassa kodulehel olev iseteenindusportaal: iseteenindus.tootukassa.ee.

 

CV ülespanek erinevatesse töövahendusportaalidesse.

 

9.      ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine

9.1.  ID-kaardi kasutamine (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendit ning DigiDoc klienti)

9.2.  Digiallkirjastamine

 

4

Digitaalallkirja olemus.

ID kaart, sertifikaadid,  kehtivuskinnitused.

ID kaardi tarkvara paigaldamine arvutisse.

Mobiil-ID.

10.   Eesti e-riigi teenused;

10.1.   Äriregister

2

www.eesti.ee. Pangad. E-kool. Valimised. Muud e-teenused.

www.rik.ee tutvustamine ettevõtlusega alustamise vajadusel.

Ettevõtlusega alustamise kohta informatsiooni leidmine (sh infoportaal www.eas.ee ).

Märkida õpitulemuste hindamise viis (sh õppetundide arv)

80

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitte eristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud. Vastavalt näidistöökuulutusele saadab koolitatav hindaja meilile oma koolitusel koostatud CV (kehtiva ID-kaardi olemasolul peab dokument olema digitaalse allkirjaga),  motivatsiooni- ja kaaskirjaga. Ta peab olema registreeritud vähemalt ühes tööotsinguportaalis ja sisestanud sinna oma CV. On edastanud koolituse käigus tekstitöötlusprogrammis koostatud CV koolitajale. Hindamise läbinud koolitatavale antakse tunnistus. Hindamisel mitte osalenute või hindamist mitte läbinutele väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolituse hind:

2400 € + KM = 2 880

 

 

Registreerimiseks või küsimuste korral: 

- Kirjuta: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

- Helista: +372 56 708 159

 © Koolituskeskus Walk